REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH
AKADEMII PIŁKARSKIEJ FABRYKA FUTBOLU

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Akademii Piłkarskiej- należy przez to rozumieć Akademie Piłkarską Fabryka Futbolu
  • Opiekunie- należy przez to rozumieć rodzica lub inną osobę upoważnioną na podstawie przepisów prawa do działania w imieniu i na rzecz Uczestnika Akademii
  • Uczestniku Akademii- należy przez to rozumieć – dziecko, które na podstawie Zgłoszenia podpisanego przez Opiekuna uczestniczy w zajęciach sportowych
  • Trenerze- należy przez to rozumieć – osobę prowadzącą zajęcia sportowe w imieniu Akademii Piłkarskiej
  • Regulaminie- należy przez to rozumieć , zapisy niniejszego „ Regulaminu prowadzenia zajęć sportowych”
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia zajęć sportowych przez Akademię Piłkarską, zasady bezpieczeństwa na hali sportowej oraz zasady korzystania z hali sportowej.
 3. Treningi prowadzone są dla dzieci i młodzieży w następujących grupach:
  • Od 4-6 lat- (Skrzaty)
  • Od 7-9 lat (Żaki )
  • Od 10- 12 (Orliki )
 4. Akademia Piłkarska ustala maksymalną ilość Uczestników Akademii na treningach w każdej z grup wiekowych przypadającej na jednego Trenera
 5. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu zgodnie z Harmonogramem określonym przez Akademię Piłkarską. O każdej zmianie Harmonogramu Uczestnicy Akademii lub Opiekunowie informowani są z wyprzedzeniem na podane w Formularzu Zgłoszeniowym dane kontaktowe.
 6. Zajęcia sportowe wykonywane są przez wykwalifikowanych Trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie
 7. Uczestnik Akademii zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju sportowego oraz odpowiedniego obuwia sportowego.
 8. Trener ma prawo nie wpuścić na zajęcia sportowe Uczestnika Akademii, który nie spełnia wymagań określonych w pkt. 7 Regulaminu. Nie uchybia to obowiązkowi uiszczenia opłaty miesięcznej przez Opiekuna.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu hali sportowej, na której odbywa się trening.
 10. Uczestnicy Akademii mają obowiązek wykonywania poleceń Trenera dotyczących zajęć sportowych. Ćwiczenia i polecenia powinny być wykonywane sumiennie i zaangażowaniem, gdyż od tego uzależnione są efekty treningu.
 11. Uczestnik Akademii, u którego będą widoczne oznaki choroby lub otwarte rany nie będzie dopuszczany do zajęć sportowych. W takim wypadku Opiekun zobowiązany jest niezwłocznie odebrać Uczestnika Akademii z treningu. Nie uchybia to obowiązkowi uiszczenia opłaty miesięcznej przez Opiekuna.
 12. Zajęcia sportowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych w zawiązku z tym za bezpieczeństwo Uczestnika Akademii w drodze na zajęcia , jak i po zajęciach, odpowiedzialni są Opiekunowie.
 13. Z przyczyn niezależnych od Akademii Piłkarskiej możliwe jest odwołanie zajęć sportowych, o czym Akademia Piłkarska zobowiązana jest niezwłocznie, nie późnej niż na 1 godzinę przez rozpoczęciem zajęć, poinformować Opiekuna.
 14. Akademia Piłkarska nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione wartościowe rzeczy Uczestnika Akademii, które nie zostały powierzone jej do przechowania.
 15. Uczestnik Akademii zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego, zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, Trenerów, poprzez życzliwy stosunek do otoczenia, przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego, przeciwdziałania brutalności i wulgarności. Agresywne zachowanie i niecenzuralne słownictwo jest zabronione.
 16. Uczestnik Akademii zobowiązany jest do:
  • Zachowania się podczas treningu i poza nim w sposób odpowiedzialny poprzez kulturę osobistą, higienę, współpracę z innymi Uczestnikami Akademii oraz Trenerami.
  • Rzetelnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, w celu podnoszenia swoich umiejętności.
  • Postępować w sposób uczciwy, prawy, prawdomówny, a w przypadku konfliktów wybierać drogę szczerości i prawdomówności, umiejętnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania.
  • Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego poprzez szanowanie mienia szkoły, w której odbywają się zajęcia sportowe i mienia osób w niej przebywających.
  • Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych poprzez pilne i systematyczne uczenie się, punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia sportowe oraz rzetelną pracę nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności.
  • Dbać o życie, zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych Uczestników Akademii i zawiadamiać Trenera o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
 17. W hali sportowej, gdzie odbywają się zajęcia obowiązuje nakaz zachowania porządku, czystości, spokoju i ciszy, podporządkowania się poleceniom Trenera prowadzącego zajęcia oraz obsługi.
 18. W hali sportowej obowiązuje zakaz powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz zakaz palenia tytoniu , spożywania alkoholu , środków odurzających , używania gumy do żucia oraz wprowadzania zwierząt.
 19. Nad bezpieczeństwem Uczestników Akademii czuwają Trenerzy, których zaleceniom należy się podporządkować . Trener ma prawo usunąć z obiektu osoby , które nie stosują się do jego poleceń , w przypadku kategorycznej odmowy podporządkowania się przepisom regulaminu lub regulaminu Obiektu, w którym odbywają się zajęcia sportowe
 20. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone przez Uczestnika Akademii sprzęty lub urządzenia, pokrywając koszty ich naprawy lub wymiany.
 21. Opłata miesięczna 160 zł może ulec zmianie ( w przypadku zmiany cen wynajmu hali sportowej lub zmianie innych stałych obciążeń ponoszonych przez Akademie Piłkarską), o czym Opiekunowie zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem. Opiekun zobowiązuje się systematycznego opłacania miesięcznych składek ( do 10-go dnia każdego miesiąca, płatne z góry za dany miesiąc) na rzecz Akademii Piłkarskiej Fabryka Futbolu.
 22. Nieobecności Uczestnika Akademii na zajęciach sportowych nie zwalnia z uiszczenia miesięcznej opłaty w pełnej wysokości za dany miesiąc. W przypadku długotrwałej choroby przekraczającej 14 dni, uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach sportowych, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim , dopuszcza się możliwość ustalenia opłaty miesięcznej proporcjonalnej do ilości dni w danym miesiącu, w którym Uczestnik Akademii był zdrowy, nie mniejszej jednak niż 50 zł.
 23. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości danych osobowych Uczestnika Akademii podanych w Formularzu Zgłoszeniowym na bieżące potrzeby administracyjne i w celach marketingowych oraz statystyki handlowej przez Akademię Piłkarską Fabryka Futbolu
 24. Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Akademię Piłkarską Fabryka Futbolu wizerunku Uczestnika Akademii ( w formie audio/ video/ fotografii) w celach marketingowych Akademii Piłkarskiej.
 25. Skargi i wnioski należy zgłaszać Trenerowi Akademii Piłkarskiej
 26. Opiekunowie przebywający w czasie treningu na terenie obiektu, zobowiązani są do zajęcia miejsc wskazanych przez Trenera.

Regulamin do pobrania